Česky | English | Slovesky
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Služby

Nevýhody vymáhání pohledávek soudní cestou

Zákon pamatuje na vyrovnání pohledávek soudní cestou bohužel tento postup je značně zdlouhavý a nepružný, nehledě na to, že se nepřihlíží k individuálnímu problému dané pohledávky. Podnikatelská praxe je totiž vždy v předstihu před zákonem a i když novely zákonů na praxi reagují nikdy nebudou tak aktuální a tak řada věřitelů v současné době doplácí na špatnou legislativu.

 

Základní nevýhody jsou:

- Nutnost uhradit zálohu ve výši 4% částky pohledávky
- Náklady na právní zastoupení
- Složité doručování soudních rozhodnutí
- Zdlouhavé procedury řešení, trvající někdy celé roky
- Kladné řešení sporu vůbec neznamená automatickou úhradu pohledávky, je jen pro věřitele další etapou na nekonečné cestě útrap

Poradenství - prevence vzniku pohledávek

- Společnost TiV poskytuje poradenskou činnost založenou na dlouholetých zkušenostech a znalostech problematiky závazků a pohledávek v České republice a na Slovensku.
- Na základě nadefinovaných parametrů, nebo rozboru stávajícího stavu, jsme pro Vás schopni připravit komplexní řešení prevence vzniku, sledování v čase a vyhodnocování pohledávek, připravit standardizaci postupů při řešení pohledávek ve vaší společnosti, proškolit odpovědné pracovníky a připravit je na řadu možností, se kterými se mohou v oblasti pohledávek setkat. Současně jsme připraveni vám navrhnout smluvní zajišťovací mechanismy, kterými snížíte riziko vzniku pohledávek, či zvýšíte jejich následnou vymahatelnost.

Správa portfolia pohledávek

- V současné době je správa pohledávek nejrozšířenější formou mimosoudního inkasa. Naše společnost má zkušenosti při správě pohledávek z různých oblastí podnikání především v maloobchodu, službách, marketingu, stavebnictví, nájemních a podnájemních vztazích. Na základě řady poznatků a znalosti problematiky, jsme vypracovali interní systém, jehož kvalitu osvědčily dosahované výsledky a spokojenost našich klientů.
- Správu pohledávek provádíme na základě mandátní smlouvy a plné moci, za předem dohodnutou odměnu. Takovouto formou lze převzít jak jednotlivé případy, tak i skupinu pohledávek věřitele. Doporučená doba předávání nových případů je 14-28 dní po lhůtě splatnosti. Tuto dobu, mají-li být pohledávky řešeny účinně, doporučujeme dodržet.

Mimosoudní inkaso - vymáhání pohledávek

- Na základě mandátní smlouvy a plné moci převezmeme vaše zastupování ve věci předané pohledávky, či jednotlivých pohledávek.

Uznání závazku

- Snahou TiV spol. s.r.o. při vymáhání pohledávek je získat od dlužníka minimálně podpis uznání závazku, s podrobným popisem dlužných částek, které zaprvé prodlužuje dobu promlčení pohledávek a současně osvědčuje oprávněnost pohledávky co do důvodu a výše.
- Uznání závazku se dá následně použít při soudním vymáhání pohledávky ke zkrácení procesních postupů soudů.

Splátkové režimy, exekutorské a notářské zápisy

- V případech, kdy dlužník svou pohledávku uznává a je ochoten svůj závazek řešit formou splátek, je sepisován splátkový kalendář. Součástí splátkových kalendářů je standardně uznání závazku, seznam dlužných částek a zdůvodnění jejich vzniku, ujednání o úrocích z prodlení a sankcích, ztráta výhody splátek při porušení termínu splácení, obnovení původní splatnosti, …
- Jednou z variant splátkového kalendáře, která je pro věřitele výhodná a nadstandardně mu zajišťuje pohledávku, je splátkový kalendář s doložkou přímé vykonatelnosti sepsaný u soudního exekutora nebo notáře. Pokud totiž dlužník přestane splácet, ztrácí výhodu splátek a celý dluh je splatný najednou a následkem doložky také ihned vykonatelným. Tímto způsobem lze eliminovat zdlouhavé soudní vymáhání, snížit pracnost a náklady. Navíc se věřitel uchází o své finance v okamžiku, kdy zejména pokud se jedná o společnost, tato ještě nějaké má.

Exekuce

Společnost TiV spol. s.r.o. úzce spolupracuje z řadou exekutorů, kteří rádi převezmou výkon rozhodnutí - exekuci, ke kterému věřitel dospěl ať již cestou soudní, či v rámci nabytí vykonatelného titulu z exekutorského či notářského zápisu.

Předběžné opatření - soupis hmotného majetku

Jedním z efektivních nástrojů dle ustanoveni § 672 občanského zákoníku na uplatnění pohledávky, vzniklé z nájemního vztahu, je předběžné opatření - tzv. Soupis Hmotného Majetku. Cílem uplatnění zástavního práva je vytvoření tlaku na dlužníka vedoucího k úhradě dlužné částky. V 60 % dochází k uhrazení dluhu ještě týž, nebo následují den, kdy je soupis realizován. SHM je možno učinit jen v rámci nájemního vzatu a prostorách pronajatých od věřitele.

Vyklízení - zpřístupnění prostor

V případech, kdy došlo k opuštění prostor nájemcem, či naopak je prostor užíván bez právního podkladu a věřiteli tak vzniká či může vzniknout škoda, zajistí společnost TiV spol. s r.o. vyklizení daných prostor, inventarizaci majetku, fotodokumentaci, videozáznam, a kompletní protokolaci realizovaného kroku. Současně přebíráme plně odpovědnost za škody způsobené manipulací s daným majetkem.
V případě potřeby jsme schopni zajistit i uskladnění takto zajištěného majetku.

Informační servis

- Základem služby je získat dostatek informací o obchodních partnerech a to nejen o těch nových, potencionálních, ale i o těch s nimiž se v minulosti jednalo. Po obsahové stránce se tyto informace budou týkat především takových skutečností, jakými jsou:

- Hospodářská síla sledovaného podniku, zda je na vzestupu či sestupu
- Finanční situace solventnost
- Postavení na trhu, včetně konkurence
- Obchodní vazby s podnikatelskými i jinými subjekty
- Bonita podnikatele-spolehlivost při splácení úvěrů a při plnění ostatních smluvních závazků
- Obchodní spory, kterých byl účastníkem, atd.

Rešerše fyzických osob

- Speciální službou, kterou naše společnost nabízí je rešerše na fyzické osoby žijící a podnikající v ČR. Tato služba je nyní velmi žádaná a zadávají ji u nás společnosti podnikající v různých oblastech. Jde o zjištění co nejpodrobnějšího spektra informací o požadované osobě. Ať už jde o majitele firmy nebo řadového pracovníka. Využívá se také při zjišťování informací o osobách, které pracují na důležitých a rozhodujících postech a nebo na takovou pozici mají nastoupit. Ke kompletaci informací se využívají jak veřejné tak neveřejné organizace.

Cílem je zjistit o žádané osobě maximum dostupných informací.

Úvod | Mapa stránek | Kontaktujte nás | ©2010 T i V spol. s r.o.