TiV

Jak postupovat, Novinky, Dotazy, Odpovědi

Ať již bude chtít v rámci vymáhání pohledávek postupovat sami, nebo se obrátíte na inkasní agenturu, postup v rámci vymáhání by měl být velmi podobný.

To se Vám teď pokusíme nastínit v jednotlivých modelových případech.

Inkasní agentura bude ale zřejmě při své práci rychlejší a efektivnější, má navíc více zkušeností a možností, jak pohledávku vymoci. Nezanedbatelným faktorem je i nadhled a nezatíženost historií vzniku pohledávky, a samozřejmě i skutečnost, že dlužník je kontaktován někým, koho nezná.

Na druhou stranu, inkasní agentura nemusí mít k dispozici tolik informací, jako věřitel, pokud bydlí, či se pohybuje ve stejném prostředí jako dlužník.

 

1.1.1. Mám pohledávku, mám smlouvu, ale dlužník neplatí

- Kontrola oprávněnosti pohledávky co do důvodu a výše

 • Je potřeba zkontrolovat, zda pohledávka není promlčená, či nemá jiné právní vady. Pokud vymáháte pohledávku, která je promlčená, a uplatníte ji u soudu, pak stačí dlužníkovi, aby namítnul promlčení pohledávky, a tato již není dále vymahatelná, je promlčená.
 • Je potřeba zkontrolovat smlouvu, zda je platná, jednoznačná, a ve všech bodech správná, tedy není možno ji zpochybnit.

- Prověření bonity dlužníka

 • Kontrola majetkových poměrů
 • Ověření, zda dlužník není v insolvenci, případně zda proti němu nejsou vedeny exekuce
 • Prověřením bonity zjistíte, zda vůbec má smysl pohledávku vymáhat. Tedy pokud dlužník čelí například 20-ti exekucím, nebo je v insolvenci, zřejmě nebude vhodné dále pohledávku vymáhat, pokud nemáte informaci, že by například mohl zdědit nějaký majetek, získal výhodou práci, apod.

- Vymáhání

 • Kontaktování dlužníka za účelem vymožení dluhu, telefonicky, písemně, elektronickou poštou, datovou schránkou, osobně,…. Může se jednat o úmornou a dlouhotrvající aktivitu.
 • Pokud se podaří kontakt s dlužníkem a dlužník má vůli hradit, ale není schopen dluh uhradit jednorázově, lze s ním dohodnout splátkový kalendář. Vždy je lepší uzavřít nový splátkový kalendář v písemné podobě, kde dlužník uzná dluh co do důvodu a výše a zaváže se ke splácení v konkrétních termínech a výši splátek.
 • Pokud dlužník není schopen hradit, ale dluhu se nezříká, je dobré podepsat alespoň uznání závazku, kde dlužník uzná svůj dluh co do důvodu a výše, čímž dojde k prodloužení lhůty pro promlčení pohledávky na 10 let od podpisu tohoto uznání závazku.
 • Pokud dlužník nechce hradit, a jsou vyčerpány všechny možnosti mimosoudního řešení, pak lze zvážit podání žaloby. V případě, že by věřiteli byli známi další věřitelé a skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka, pak je možno podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Zde je ale potřeba kalkulovat s tím, že vznikne povinnost uhradit zálohu na náklady řízení ve výši až 50 tis. Kč.

 

 

1.1.2. Mám pohledávku, nemám smlouvu a dlužník neplatí

 • V případě že nemáte s dlužníkem podepsanou smlouvu, pak je nutno doložit skutečnost že dluh vznikl. Existují samozřejmě i ústní smlouvy, ale rovněž u těchto je nutno prokázat že dluh vznikl, z jakého důvodu a v jaké výši. Tedy je potřeba shromáždit podklady a argumenty k tomu, aby se dal vznik pohledávky prokázat.
 • Pokud například půjčíte peníze někomu bez smlouvy, v hotovosti a u předání finanční hotovosti nikdo nebyl, pak musíte být připraveni na to, že Vám dlužník pohledávku popře a Vy ji nebudete moci prokázat a tedy ani vymáhat.
 • Pokud ale nastane stav, že máte pohledávku, která není zajištěna písemnou smlouvou, pak je stále ještě čas podepsat uznání závazku, kterým dlužník osvědčí vznik pohledávky, důvod jejího vzniku a její výši. Zda už se v daném dokumentu zaváže ke splácení či nikoli je v první chvíli jedno, je důležité, že máte v ruce podklad, na základě kterého je již pohledávka jednoznačně definována.
 • Pokud se Vám podaří získat uznání závazku, pak můžete ve vymáhání pokračovat, jako když máte platnou smlouvu.

 

 

1.1.3. Mám pohledávku jištěnou směnkou a dlužník neplatí

- Zajištění pohledávky směnkou je jedním ze zajišťovacích instrumentů, který Vám dává do ruky lepší nástroj než je jen smlouva

- Směnka může být doplněna o ujednání, které definuje, jak se může se směnkou nakládat

- Aby byla směnka platná, musí být vyplněna bezchybně a v souladu se směnečným zákonem. Jakákoli chyba na směnce může mít za následek její neplatnost.

- Rovněž dle typu směnky záleží na tom kdy je splatná, tedy například předložením k proplacení, atp.

- Při mimosoudním vymáhání se postupuje stejně jako u jakýchkoli jiných pohledávek, v případě soudního řešení je nutno podat směnečnou žalobu.

 

1.1.4. Mám dlužníka, který ale nemá na úhradu, závazek nabízí uhradit jiná osoba, ale ve splátkách.

- Není dobré umožnit dluh převést na jinou osobu, je lepší ponechat původního dlužníka a ten, kdo nabízí úhradu za původního dlužníka, může k dluhu přistoupit jako další, solidární dlužník.

- O přistoupení k dluhu je nutno sepsat Dohodu – smlouvu.

- Přistoupením další osoby k dluhu, získáváte dalšího věřitele, u kterého můžete uplatňovat uhrazení Vaší pohledávky, stejně jako po původním dlužníkovi.

- Pokud chcete umožnit převod dluhu na další osobu, pak je nutné si předem prověřit, zda tato osoba je bonitní a nejedná se jen o účelový krok - převod na nebonitní subjekt s cílem vyhnout se placení dluhu. Úplně stejně by se mělo postupovat u převodu práv a povinností vyplívajících ze smlouvy, tedy ověřit si, že ten, kdo přebírá smlouvu, je dostatečně solventní.

 

1.1.5. Chci půjčit peníze, a chtěl bych si dluh nějakým způsobem zajistit

Lze využít několika způsobů

- Smlouva o půjčce s termínem jednorázové úhrady nebo splátkovým kalendářem

- Smlouva o půjčce se zajišťovací směnkou

 • Dluh je navíc zajištěn směnkou

- Smlouva o půjčce s ručitelem

 • Smlouva o půjčce, kde dalším účastníkem smlouvy je ručitel, který se zaváže uhradit dluh pro případ, že by jej neuhradil dlužník.

- Notářský zápis s doložkou vykonatelnosti

 • Doložka vykonatelnosti znamená, že dlužník svoluje k přímé vykonatelnosti pro případ, kdy nedodrží termín úhrady nebo nebude dodržovat splátkový kalendář
 • Notářský zápis je zpoplatněn, a to v závislosti na výši zajišťované částky
 • K notáři je potřeba se objednat předem

 

1.1.6. Mám nájemce, ale neplatí a nemůžu se s ním spojit, chci uvolnit byt pro další využití

- V první řadě je nutno ukončit smluvní vztah v souladu se zněním smlouvy, tedy vypovědět smlouvu, případně od smlouvy odstoupit. Současně, s úkonem ukončujícím smlouvu, stanovit termín předání prostor.

- Ve chvíli, kdy je smlouva ukončena, a nebyl splněn termín pro předání nemovitosti, je nutno vyzvat opětovně k předání prostor, s přiměřenou lhůtou na realizaci, a upozornit, že v případě, že prostor nebude předán v náhradním termínu, bude zpřístupněn svépomocí a věci nacházející se v jednotce budou vyklizeny na náklady a riziko nájemce.

- Vlastní vyklizení by pak mělo proběhnout tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti o způsobu realizace zpřístupnění a vyklizení, a zejména pak o nakládání s vyklizeným majetkem.

- Je nutno vyhodnotit rizika zpřístupnění a vyklizení. Před vlastním úkonem je nutno se rozhodnout, zda přizvat, k osvědčení úkonu, notáře, nebo bude postačovat nezávislý svědek.

- Je vhodné pořídit videozáznam z celé akce, fotodokumentaci, a veškerý vyklízený majetek řádně sepsat do inventurního seznamu a zadokumentovat veškeré škody a poškození na vyklízeném majetku a současně i na vyklízeném prostoru.

- Pokud na majetek nechcete uplatňovat zadržovací právo, pak je nutné vyzvat dlužníka-nájemce k převzetí vyklizeného majetku.

- Místo samé je vhodné označit oznámením pro bývalého nájemce o realizovaném kroku včetně kontaktních údajů, s kým muže nastalou situaci řešit.

- Je dobré se na tuto alternativu připravit předem a tedy již v nájemní smlouvě mít podchcen podobný modelový případ a souhlas s postupem si nechat podepsat od nájemce.

-
-
-
-
Copyright © 2015 - 2024 TiV